Privacy

Privacy verklaring

Administratiekantoor Derks Sluisweg 16, 6581 KA MALDEN KvK-nummer: 9169758

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Deze privacy verklaring is van toepassing op de diensten die Administratiekantoor Derks aanbiedt alsmede de website www.administratiekantoorderks.nl. Administratiekantoor Derks behandelt jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Administratiekantoor Derks kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt, hebt gemaakt, van de diensten van Administratiekantoor Derks door het aangaan van een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst met Administratiekantoor Derks. Door het, te zijn, aangegaan van een overeenkomst met Administratiekantoor Derks stemt u in met de verwerking hiervan. Administratiekantoor Derks kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Naam

Bedrijfsnaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

BSN- nummer

Overige van belang zijnde gegevens voor het correct uitvoeren van een overeenkomst

Administratiekantoor Derks verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij specifiek genoemd in deze privacy verklaring of indien Administratiekantoor Derks daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.

Waarom heeft Administratiekantoor Derks deze gegevens nodig

Administratiekantoor Derks verwerkt je persoonsgegevens om een opdracht uit te kunnen voeren, telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Administratiekantoor Derks je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Hoe lang bewaart Administratiekantoor Derks gegevens

Persoonsgegevens worden door Administratiekantoor Derks niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Administratiekantoor Derks hanteert voor de standaard persoonsgegevens het fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Andere informatie die Administratiekantoor Derks kan verzamelen

Voor zover dit niet noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van onze opdracht en/of het goed functioneren van onze website zal Administratiekantoor Derks géén andere informatie verzamelen.

Delen met anderen

Administratiekantoor Derks deelt jouw persoonsgegevens alleen met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt Administratie Derks jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doet Administratiekantoor Derks alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@akderks.nl. Administratiekantoor Derks zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Administratiekantoor Derks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte software is up-to-date en er wordt gebruik gemaakt van goede beveiliging (anti-virus, firewall, antimalware). Binnen de website van Administratiekantoor Derks worden géén persoonsgegevens verzameld en/of verwerkt zodat deze ook niet in verkeerde handen kunnen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Datalekken

Administratiekantoor Derks verbindt zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. Administratiekantoor Derks meldt dit jou onmiddellijk, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal administratiekantoor Derks alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.

Hyperlinks

Op de website van Administratiekantoor Derks zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden.

Administratiekantoor Derks is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Administratiekantoor Derks als verwerker

Administratiekantoor Derks verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) om uitvoering te geven aan een overeengekomen dienstverlening. Administratiekantoor Derks zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en zal alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. Administratiekantoor Derks mag persoonsgegevens niet aan anderen dan de opdrachtgever verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Administratiekantoor Derks en opdrachtgever zal Administratiekantoor Derks alle persoonsgegevens overdragen aan de opdrachtgever.

Subverwerker

Administratiekantoor Derks kan de uitvoering van de verwerking geheel of ten dele uitbesteden aan een subverwerker. De door Administratiekantoor Derks ingeschakelde Subverwerker is niet gerechtigd een Subverwerker in te schakelen of de persoonsgegevens door te geven, te verstrekken of openbaren of deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. Administratiekantoor Derks blijft voor de opdrachtgever te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking.

Cookieregelement

Op dit moment wordt door www.administratiekantoorderks.nl nog géén gebruik gemaakt van cookies. Aangezien de huidige website wordt vervangen zal in de toekomst mogelijk wel gebruik worden gemaakt van cookies. Dit alleen om de functionaliteit van de website te vergroten. Bij het gebruik van cookies zal de website via de browser een eenvoudig klein bestand op de harde schijf van je computer opslaan. Mochten wij gebruik gaan maken van cookies, dan kun je browser zo instellen dat tijdens je bezoek aan dministratiekantoorderks.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle

mogelijkheden van de website.

Google Analytics

Administratiekantoor Derks maakt géén gebruik van Google Analytics.

Social media cookies

Op de website administratiekantoorderks.nl zijn géén buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen via sociale netwerken.

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. De website www.administratiekantoorderks.nl gebruikt géén tracking cookies.

Wijzigingen

Administratiekantoor Derks behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan een de inwerkingtreding ervan op de website worden gepubliceerd. Raadpleeg regelmatig deze privacy verklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bijgewerkt op donderdag 24 mei 2018

BTW-nummer : NL165.30.47.89.B.01

 

Administratiekantoor
Karel Derks
Telefoon : 024 – 358 19 70      
Fax : 024 – 663 43 15
E-mail : info@akderks.nl
BTW-nummer : NL165.30.47.89.B.01

Correspondentie- en bezoekadres:
Sluisweg 16
6581 KA  MALDEN